Ga naar de inhoud

Privacystatement

1. Introductie

Keyminds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van Keyminds toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Keyminds toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening. Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

 

Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Keyminds
Adres: Dokter van Deenweg 162, 8025 BM ZWOLLE
Telefoonnummer: 038 455 6269
Emailadres: office@keyminds.nl

 

 

2. Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, team ontwikkeling, outplacementtrajecten, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Keyminds verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Keyminds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – onder andere en voor zover van toepassing – verwerken:
Bij sollicitatie naar een vacature of deelname aan een assessment, outplacement of coaching traject:

 

• voor- en achternaam
• geslacht
• geboorte datum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• correspondentie
• gespreksnotities
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• pasfoto – op vrijwillige basis

 

Op het moment dat u voor Keyminds kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

• nationaliteit
• BSN-nummer
• ID-bewijs
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en
verzuimregistratie
• daarnaast verwerken wij ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening

 

Keyminds legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het verstrekken van informatie aan derden dient er de gerichte schriftelijke toestemming te zijn van de cliënt. Deze schriftelijke toestemming dient gericht te zijn aan de psycholoog c.q. het secretariaat van Keyminds.
De gegevensverstrekking vindt niet plaats, voor zover het belang van die gegevensverstrekking niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van degene op wie de gegevens betrekking hebben.
Aan een verzoek om gegevens wordt niet voldaan indien en voor zover kennelijk meer wordt gevraagd dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan de verzoeker opgedragen taak. Aan een verzoek om gegevens wordt niet voldaan indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de verzoeker deze gegevens na ontvangst zodanig zal behandelen dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene onevenredig zal worden geschaad.
Keyminds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

5. Het bewaren van gegevens

Keyminds slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

 

 

6. Beveiliging
Keyminds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via office@keyminds.nl.

 

 

7. Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keyminds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Gegevens:
Keyminds
Dokter van Deenweg 162
8025 BM ZWOLLE
038 455 6269
office@keyminds.nl

 

In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van jouw verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.

 

 

8. Cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt.

Keyminds gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Je kan jouw internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst.

Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

 

9. Google Analytics
Keyminds maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Keyminds te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Keyminds en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

 

10. Inschrijven nieuwsbrief
Keyminds biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan Keyminds jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Keyminds biedt te allen tijde de mogelijkheid om af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven worden regelmatig gestuurd naar een specifiek interessegebied. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

 

 

11. Formulieren
Op verschillende onderdelen van onze websites staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons WordPress CMS en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

 

 

12. Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze websitesite is Leadinfo gekoppeld. Met deze tool worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over Leadinfo ga naar www.leadinfo.nl

 

 

13. Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 18 november 2020.